Loading Events

13

Octo.

Odbyło się

13.10 | emiGRACJE. Integrative physical activities for women with migration experience

stationary Polish, Polish and others

Kiedy?

October 13

18:00 - 20:30

Podziel się

English version below | Українська версія нижче | Русская версия ниже

Zapraszamy do udziału w cyklu warsztatów ruchowych skierowanych zarówno do obcojęzycznych mieszkanek Trójmiasta, jak i Polek, które chciałyby spotkać się w nowej, post-pandemicznej rzeczywistości i nawiązać nowe znajomości – ze sobą, jak i z innymi kobietami. Poprzez taniec, ruch, oddech, ćwiczenia medytacyjne oraz pracę z ciałem będziemy szukały możliwości spotkania i tworzenia kobiecej społeczności.

Czas epidemii i przymusowego wyizolowania był nowym doświadczeniem dla nas wszystkich. Szczególnie ważną potrzebą okazała się kwestia podtrzymania i nawiązywania relacji. W Muzeum Emigracji w Gdyni stwarzamy więc przestrzeń do spotkań i wymiany doświadczeń, która pozwoli na swobodny kontakt i nawiązanie relacji ze sobą i innymi.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 13 października w godz. 18:00 – 20:30 w sali multimedialnej. Kolejne daty zostaną ustalone w porozumieniu z uczestniczkami. Warsztaty odbywać się będą do końca listopada 2020. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na cały cykl odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/GhRvAHhrRMV7cifFA

Więcej informacji: m.otrebska@muzeumemigracji.pl. Zajęcia będą prowadzone w języku polskim i/lub angielskim, w zależności od potrzeb uczestniczek.

Wydarzenie jest organizowane z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych.

Prowadząca: Agata Gregorkiewicz – trójmiejska tancerka, nauczycielka tańca i improwizacji. Autorka inicjatywy RUSZ DUSZĘ, w ramach której realizuje projekty artystyczne, społeczne i kulturalne.


emiGRACJE | Integrative physical activities for women with migration experience

We’re inviting you to take part in a series of integrative physical activities for both non-Polish speaking women living in the Tricity area and Polish women who’d like to meet new people in the new, post-pandemic reality. Through dance, movement, breathing, and meditation we will be looking for new ways of meeting, integrating and creating a female community.

The time of pandemic and forced isolation were all new experiences for all of us and the need of sustaining relationships was one of the most basic and core ones. At the Emigration Museum in Gdynia we are creating a new space for meeting and exchanging experiences which will allow the participants to create new relationships and to establish contacts with new people.

The first meeting will take place on October 13th at 6pm and will last until 8.30 pm in the Multimedia Room. Further dates will be set with all of the participants. The workshops will take place until the end of November 2020 and all meetings will be for free.

To sign up for all meetings please fill out the form at: https://forms.gle/GhRvAHhrRMV7cifFA.

More information: m.otrebska@muzeumemigracji.pl. The workshops will be conducted in Polish and/or English, depending on the participants’ needs.

Host: Agata Gregorkiewicz – a Tricity-based dancer, dance and improvisation teacher. An author of “Rusz Duszę” initiative within which she realizes artistic, social and cultural projects.


 

эмиГРАЦИИ | Рухливе інтеграційне заняття для жінок з еміграційним досвідом

Запрошуємо взяти участь в рухливому занятті для мешканок Труймяста які говорять, як на іноземних мовах, так і польок, які хотіли б зустрітися і завести нові знайомства в новій пост-пандемічній реальності. Через танець, рух, дихання, тренування медитації й роботу зі своїм тілом, ми шукатимемо можливості зустрічі й творіння жіночого товариства.

Час пандемії та змушеного ізолювання, був новим досвідом для усіх. Особливо, важливим виявилося питання підтримки та налагодження стосунків. У Музеї Еміграції в Гдині ми створюємо простір для зустрічей і обміну досвіду яке гарантує свободу спілкування і створення нових стосунків.

Перше заняття пройде 13 жовтня в 18:00- 20:30 в мультимедійнім залі. Подальші терміни будуть визначені вже спільно з групою на першому занятті. Заняття проходитимуть до кінця листопада 2020. Участь безкоштовна.

Реєстрація на весь цикл через бланк: https://forms.gle/GhRvAHhrRMV7cifFA.

Більше інформації: m.otrebska@muzeumemigracji.pl. Мови заняття: польська і/або англійська, залежно від потреб учасниць.

Ведуча: Агата Грегоркевич — уродженка Триміста, танцівниця, вчителька танцю й імпровізації. Автор ініціативи RUSZ DUSZĘ (рус. рухай душу), в масштабі якої, вона реалізує громадські, культурні та артистичні проєкти.


эмиГРАЦИИ | Подвижные интеграционные занятия для женщин с эмиграционным опытом

Приглашаем принять участье в подвижных занятиях для жительниц Труймяста которые говорят, как на иностранных языках, так и полячек, которые хотели бы встретится и завести новые знакомства в новой пост- пандемической реальности. Через танец, движение, дыхание, тренировку медитации и также работу со своим телом, мы будем искать возможности встречи и творения женского общества.

Время пандемии и принужденного изолирования, было новым опытом для всех. Особенно, важный оказался вопрос поддержки и налаживания отношений. В Музее Эмиграции в Гдыне мы создаём пространство для встреч и обмена опыта которое гарантирует свободу общения и создание новых отношений.

Первое занятие пройдет 13 октября в 18:00- 20:30 в мультимедийном зале. Последующие термины будут определенны уже совместно с группой на первом занятии. Занятия будут проходить до конца ноября 2020. Участье беспланое.

Регистрация на весь цикл через бланк: https://forms.gle/GhRvAHhrRMV7cifFA.

Больше информации: m.otrebska@muzeumemigracji.pl. Языки занятий: польский и/или английский, в зависимости от потребностей участниц.

Ведущая: Агата Грегоркевич – происходит из Труйместа, танцовщица, учительница танца и импровизации. Автор инициативы RUSZ DUSZĘ (рус. двигай душу), в масштабе которой, она реализует общественные, культурные и артистические проекты.

***

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, iż dokonanie zgłoszenia uczestnictwa oparte jest na Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych ujętych w zgłoszeniu. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z wyrażeniem takiej zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać (kontakt na adres: iod@muzeumemigracji.pl). Klauzulę informacyjną związaną z procesem przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo tutaj.

Informujemy, że dla zachowania bezpieczeństwa sanitarnego Muzeum wprowadziło nowy regulamin zwiedzania. Więcej informacji: http://www.polska1.pl/pl/dzialania/aktualnosci/zmiany-w-regulaminie-zwiedzania

Kiedy?

October 13 2020

18:00 - 20:30

Podziel się

Nadchodzące wydarzenia