Ładowanie Wydarzenia

7

marz.

Odbyło się

7.03 | Wielojęzyczne warsztaty teatralne młodzieży „T e a t r +”

Kiedy?

7 marca

11:30 - 13:00

Podziel się

Wielojęzyczne warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży „T e a t r +”

Zapraszamy na warsztaty Studia Teatralnego „T e a t r +” dla młodzieży w wieku 10 – 16 lat posługującej się językiem rosyjskim, ukraińskim, polskim lub angielskim. Wybierz się z nami w podróż w zakamarki historii i odkryj wątki wystawy w trakcie wyjątkowych warsztatów teatralnych. Poznaj opowieści osób, które wyruszyły w świat, zmierz się z ich doświadczeniami i sprawdź, w jaki sposób można je pokazać na scenie!

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

„T e a t r +” zapewnia możliwość swobodnego wyrażenia siebie oraz rozwój twórczych możliwości i wrażliwości. Zajęcia są okazją do nawiązania nowych znajomości wśród rówieśników o podobnych zainteresowaniach oraz wielojęzycznej integracji.

Warsztaty odbywają się w wybrane soboty w godz. 11:30 – 13:00 w Sali Kinowej Muzeum Emigracji w Gdyni.

Najbliższe spotkania: 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07

Wstęp wolny. Nie obowiązują zapisy.

Prowadząca: Olha Ciszewska – pochodząca z Ukrainy animatorka kultury, reżyserka i dyrygentka chóru.

Multilingual theatre workshops for youth „T h e a t r e +”

We invite you to join the theatre workshops for teenagers aged 10 – 16 who speak Russian, Ukrainian, Polish or English. Take a trip with us to the nooks and crannies of history and discover the threads of our exhibition during the exceptional theater workshops. Learn the stories of people who set off into the world, face their experiences and see how you can show it on stage!

Why is it worth to take part in the workshop?

„T h e a t r e +” provides the opportunity to freely express yourself and develop creative potential and sensitivity. The classes are an opportunity for multilingual integration and to make new friends among peers with similar interests.

The workshops take place on selected Saturdays between 11:30 a.m. and 1 p.m in the Cinema Room of the Emigration Museum in Gdynia.

Upcoming meetings: 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07.

Entrance is free. No registration is required.

Leader: Olha Ciszewska – Ukrainian culture animator, director and choirmaster.

Театральные мастер-классы для молодежи на разных языках

Приглашаем всех желающих на театральные мастер классы студии «Театр +» для подростков в возрасте от 10 до 16 лет, которые говорят на русском, украинском, польском или английском языках. Отправьтесь с нами в путешествие закоулками истории и откройте для себя разнообразные темы выставки на уникальных театральных мастер классах. Вам представится возможность ознакомиться с истории людей, которые отправились познавать наш прекрасный мир, столкнулись с рядом трудностей на своим пути, но смогли достичь цели! Финалом каждого занятия будет небольшое представление, подготовленное на основе реальных событий и в реальном времени.

Почему стоит принять участие в мастер классе?

«Театр +» предоставляет возможность для свободного выражения и развития творческих возможностей и воображения. Занятия – это возможность найти новых друзей среди сверстников со схожими интересами и мульти язычной интеграцией.

Занятия проводятся в выбранные субботы в 11:30 – 13:00 в кинозале Музея эмиграции в Гдыне.

Предстоящие встречи: 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07

Вход свободный. Без записи.

Руководитель: Ольга Шевцова – театральный режиссер, хормейстер, аниматор культуры.

Театральні майстер-класи для підлітків «Театр +» в різних мовах

Запрошуємо всіх бажаючих на театральні майстер класи студії «Театр +» для підлітків у віці від 10 до 16 років, які говорять російською, українською, польською або англійською мовами. Рушайте з нами в подорож закутками історії і відкрийте для себе різноманітні теми виставки на унікальних театральних майстер класах. Вам представиться можливість ознайомитися з історіями людей, які вирушили пізнавати наш прекрасний світ, зіткнулися з низкою труднощів на своїм шляху, але змогли досягти мети! Фіналом кожного заняття буде невелике уявлення, підготовлене на основі реальних подій і в реальному часі.

Чому варто взяти участь в майстер класі?

«Театр +» надає можливість для вільного вираження і розвитку творчих можливостей і уяви. Заняття – це можливість знайти нових друзів серед однолітків зі схожими інтересами та різно мовній інтеграціЇ.

Заняття проводяться в обрані суботи о 11:30 – 13:00 у кінозалі Музею еміграції в Гдині.

Майбутні зустрічі: 07.03, 21.03, 04.04, 18.04, 09.05, 23.05, 06.06, 20.06, 04.07, 18.07

Вхід вільний. Без запису.

Ведучий: Ольга Шевцова – театральний режисер, хормейстер, аніматор культури.

Tagi:
Kiedy?

7 marca 2020

11:30 - 13:00

Podziel się

Nadchodzące wydarzenia