Nabór na stanowisko specjalisty ds. projektów kulturalnych

Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1
poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalisty ds. projektów kulturalnych w pełnym wymiarze etatu (40 godzin tygodniowo)

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 13 kwietnia 2021 r.
 
Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:

 • wykształcenie co najmniej wyższe z zakresu nauk humanistycznych;
 • udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie w administracji i realizacji projektów; w tym projektów grantowych i/lub projektów finansowanych ze środków publicznych;
 • podstawowa wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeów oraz instytucji kultury;
 • wiedza i znajomość tematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum;
 • doskonałe zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość;
 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowo mile widziane będą:

 • doświadczenie w pracy w samorządowej instytucji kultury bądź organizacji NGO o profilu kulturalno-społecznym;
 • doświadczenie przy współtworzeniu wystaw lub instalacji o charakterze kulturalnym;
 • znajomość innych języków obcych.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w siedzibie Muzeum oraz w terenie.

Zakres zadań:

 • opracowywanie wydarzeń kulturalnych począwszy od koncepcji przez realizację aż po efekt końcowy;
 • przygotowywanie ewaluacji procesu oraz rozliczenie i zamknięcie projektu;
 • przygotowywanie dokumentów formalnych związanych z koordynowanymi wystawami czasowymi i wydarzeniami kulturalnymi;
 • przygotowanie harmonogramów i budżetów projektów wystaw czasowych i wydarzeń kulturalnych;
 • współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w realizację wystaw czasowych i wydarzeń kulturalnych;
 • koordynacja pracy zespołu realizującego wystawę czasową lub wydarzenie kulturalne;
 • nadzór nad realizacją harmonogramu i budżetu wystaw czasowych i wydarzeń kulturalnych;
 • koordynacja wystaw czasowych i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez MEG;
 • koordynacja realizacji programu towarzyszącego wystawom czasowym;
 • koordynacja publikacji towarzyszących wystawom czasowym;
 • opracowywanie wniosków o dofinansowanie projektów wystawienniczych ze źródeł zewnętrznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści: „Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. projektów kulturalnych.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres:

 • Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalisty ds. projektów kulturalnych.”
 • lub na adres mailowy: biuro@muzeumemigracji.pl w terminie do 13 kwietnia do godz. 15:30.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o formie i terminie rozmowy wstępnej.

Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem (dalej ADO) danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni (dalej MEG) z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w MEG : e-mail: iod@muzeumemigracji.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz dobrowolnie wyrażoną zgodę.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi dla ADO.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym realizującym na rzecz ADO usługi archiwizacji. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do: żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@muzeumemigracji.pl) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Informacje o poszukiwaniu nowych kandydatów zamieszczamy na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia