W związku pandemią koronawirusa SARS-COV-2 warsztaty Teatr+ są zawieszone do odwołania.

Wielojęzyczne warsztaty dla dzieci z doświadczeniem migracji

English version below | Українська версія нижче | Русская версия ниже

Zapraszamy do udziału w cyklu wielojęzycznych warsztatów dla dzieci w wieku 9 – 12 lat posługujących się językiem rosyjskim, ukraińskim, polskim lub angielskim.

Wybierz się z nami w podróż w zakamarki historii, poznaj muzeum od podszewki i odkryj wątki wystawy w trakcie wyjątkowych warsztatów teatralnych. Będą one okazją do włączenia się we współtworzenie oferty muzeum i dostosowanie jej do potrzeb osób posługujących się językami innymi niż polski.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 października w godz. 11:00 – 12:30 w sali multimedialnej. Kolejne daty zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami. Cykl zaplanowany jest na 8 spotkań, które odbędą się w okresie październik – grudzień 2020. Udział jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na cały cykl: m.otrebska@muzeumemigracji.pl

Zajęcia będą prowadzone w języku polskim, rosyjskim, ukraińskim i/lub angielskim, w zależności od potrzeb uczestników.

Wydarzenie jest organizowane z zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych.

Prowadząca: Olha Ciszewska – pochodząca z Ukrainy animatorka kultury, reżyserka i dyrygentka chóru. Prowadziła warsztaty teatralne dla grup różnorodnych wiekowo i kulturowo zarówno w ojczystej Ukrainie, jak i wielu instytucjach kultury w Trójmieście.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, iż dokonanie zgłoszenia uczestnictwa oparte jest na Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych ujętych w zgłoszeniu. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z wyrażeniem takiej zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać (kontakt na adres: iod@muzeumemigracji.pl). Klauzulę informacyjną związaną z procesem przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo tutaj.


Theatre + | Multilingual workshops for children with migration experience

We’re inviting you to take part in a series of multilingual workshops for children aged from 9 to 12 who speak Russian, Ukrainian, Polish, or English.

Take a trip with us to the nooks and crannies of history and discover the Museum and the threads of its exhibition during the exceptional theater workshops. The workshops will be a perfect opportunity to take part in creating the museum’s offer and to suit it for the needs of people who speak other languages than Polish.

The first meeting will take place on October 10th at 11 am and will last until 12.30 pm in the Multimedia Room. Further dates will be set with all of the participants. The workshops are planned to consist of 8 meetings which will take place between October and December 2020.

You can sign up for the workshops (all 8 of them) here: m.otrebska@muzeumemigracji.pl.

The workshops will be conducted in Polish, Russian, Ukraine and/or English, depending on the participants’ needs.

Host: Olha Ciszewska – a Ukrainian organizer of cultural events, a director and a choir conductor. She has conducted theatrical workshops for the participants of various age and cultural background both in Ukraine and various cultural instructions in the Tricity area.


Театр + | Зайняття на різних мовах для дітей з досвідом еміграції

Запрошуємо дітей у віці 9 – 12 років взяти участь в театральних заняттях, які будуть проходити на російській, українській, польській або англійській мовах.

Відправся з нами в подорож по закутках історії, познайомся з музеєм від основи та відкрий таємниці вистави під час унікальних театральних занять. Ці заняття — прекрасна можливість щоб стати частиною творчої групи, яка поліпшить пропозиції музею для людей, що говорять на мовах, окрім польської.

Перше зайняття відбудеться 10 жовтня в 11:00- 12:30 в мультимедійній залі. Подальші терміни будуть визначені вже спільно з групою на першому занятті. Ми плануємо цикл з 8 зустрічей в періоді жовтень — грудень 2020. Участь безкоштовна. Реєстрація на увесь

цикл: m.otrebska@muzeumemigracji.pl

Мови зайняття : польська, російська, українська і/або англійська, залежно від потреб.

Ведуча: Ольга Шевцова — уродженка України, аніматор культури, режисер і диригент хору. Керівник різних театральних груп як для дітей і молоді, так і для дорослих. Працювала у безлічі закладів культури як в Україні так і на території Триміста.


Театр + | Занятия на разных языках для детей с опытом эмиграции

Приглашаем детей в возрасте 9 – 12 лет принять участье в театральных занятиях, которые будут проводиться на русском, украинском, польском или английском языках.

Отправься с нами в путешествие по закоулкам истории, познакомься с музеем от основания и открой тайны выставки во время уникальных театральных занятий. Эти занятия – прекрасная возможность чтобы стать частью творческой группы, которая улучшит предложения музея для людей, говорящих на языках, кроме польского.

Первое занятие пройдет 10 октября в 11:00- 12:30 в мультимедийном зале. Последующие термины будут определенны уже совместно с группой на первом занятии. Мы планируем цикл из 8 встреч в периоде октябрь – декабрь 2020. Участье бесплатное.

Регистрация на весь циклm.otrebska@muzeumemigracji.pl

Языки занятий: польский, русский, украинский и/или английский, в зависимости от потребностей.

Ведущая: Ольга Шевцова – уроженка Украины, аниматор культуры, режиссёр и дирижёр хора. Руководитель множества различных театральных групп как для детей и молодежи, так и для взрослых. Работала во множестве заведений культуры в Украине так и на территории Труймяста.

Nadchodzące wydarzenia