SUPLEMENT – „Halka/ Haiti. 18° 8’05″N 72°23’01″W”

Plakat wystawy o nazwie Suplement. Na jasnoróżowo -białym tle widać scenę grupową z opery Halka wystawionej w wiosce na Haiti. Aktorzy ubrani w historyczne stroje z epoki a obok nich widać koze, która przypadkiem weszła na scenę przez przypadek


Zapraszamy do Muzeum Emigracji na otwarcie nowego cyklu  „SUPLEMENT”, w ramach którego zaprezentujemy dzieła artystów sztuk wizualnych o tematyce migracyjnej. W okresie kilku miesięcy odbędą się trzy interwencje artystyczne, które zostaną czasowo włączone w narrację wystawy stałej.

[Українська версія нижчe]

Historia polskiej emigracji nie jest skończonym procesem. Każdego dnia, z roku na rok, z dekady na dekadę tworzą się kolejne wątki i konteksty, odnoszące się do wędrówki Polaków po świecie. W ostatnich latach z kraju emigracyjnego staliśmy się krajem imigracyjnym. Nad rolą historycznych i współczesnych migracji niejednokrotnie zastanawiali się artyści. Zaprosiliśmy kilku z nich do współpracy w ramach projektu „SUPLEMENT”, żeby poprzez swoje działania dopełnili historię migracji opowiedzianej na wystawie stałej. 

Jako pierwsza zostanie zaprezentowana wielokanałowa projekcja wideo C.T. Jaspera i Joanny Malinowskiej „Halka/Haiti. 18°48’05”N 72°23’01”W”, która była pokazywana w 2015 roku w polskim pawilonie podczas Biennale Sztuki w Wenecji. Praca jest dokumentacją „Halki” Stanisława Moniuszki, wystawionej wśród lokalnej społeczności w  Cazale – wiosce na Haiti. Do dzisiaj mieszkają w niej potomkowie polskich żołnierzy z legionów napoleońskich, wysłani w 1802 i 1803 roku przez Bonapartego, by pomóc zdusić bunt pochodzących z Afryki niewolników na ówczesnym kolonialnym San Domingo. Polacy ostatecznie sprzeciwili się dowódcom i stanęli po stronie rewolucjonistów. W ciągu dwóch lat francuska armia została pokonana. W uznaniu zasług Polaków konstytucja wolnego Haiti przyznała im specjalne przywileje zrównujące ich z obywatelami republiki. Współcześnie Cazalczycy mówią o sobie  Le Poloné i noszą lokalne wersje polskich nazwisk.


Dostępność wystawy czasowej SUPLEMENT „Halka/Haiti. 18°48’05”N 72°23’01”W” dla osób z niepełnosprawnościami 


Kolejne odsłony projektu SUPLEMENT to „Cel pobytu” Yuriego Bileya oraz „…że Cię nie opuszczę” Lesi Pczołki i Uladzimira Hramovitcha. Tytuł projektu „Cel pobytu” odnosi się do pytania zadawanego artyście podczas przekraczania granicy innego kraju. Nawiązuje też do emigracji przedmiotów, które wraz z nim wkraczają w nowe środowisko. To właśnie te migrujące wraz z nim, nieraz przez całe życie przedmioty, a zebrane obecnie w nowym domu we Wrocławiu, zobaczymy na wystawie w Muzeum. Pokaz „…że Cię nie opuszczę” natomiast będzie działaniem performatywnym, odwołującym się do roli współczesnych instytucji publicznych w procesach nadawania lub pozbawiania migrantów i migrantek podstawowych praw obywatelskich.

***

W dniu otwarcia wystawy 4 czerwca o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie z artystami, które poprowadzi historyczka sztuki, kuratorka i badaczka Aleksandra Grzonkowska. W tym dniu wystawa stała będzie czynna do godz. 20:00, a w godz. 17:30 – 20:00 wstęp będzie bezpłatny. Wejście na wystawę stałą na podstawie bezpłatnego biletu – do pobrania w kasie. Ostatnie wejście na wystawę stałą o godz. 19:00.

***
„SUPLEMENT”
kurator: Maksymilian Bochenek
Muzeum Emigracji w Gdyni / ostatnia sala wystawy stałej

 „Halka/Haiti. 18°48’05”N 72°23’01”W”
Joanna Malinowska & C.T. Jasper
05.06.-10.07.2022
spotkanie z artystami: 04.06. godz. 17:00 poprowadzi Aleksandra Grzonkowska

„Cel pobytu”
Yuriy Biley
16.07.-14.08.2022

„…że Cię nie opuszczę”
Lesia Pczołka & Uladzimir Hramovitch
27.08.-02.10.2022


„SUPLEMENT” to kuratorski cykl prezentacji dzieł artystów sztuk wizualnych, zajmujących się problematyką wykluczeń i uprzedzeń w procesie migracji. Zaproszone do projektu twórczynie i twórcy prezentują prace, które stanowią rodzaj interwencji artystycznych w przestrzeń wystawy stałej Muzeum Emigracji. Realizacje uzupełniają treści wystawy o aktualne tematy, zjawiska i zdarzenia wpisujące się we współczesną debatę o roli historycznych i współczesnych migracji.

Historii opowiadanej na wystawie stałej nie da się zamknąć w jednej opowieści. Przemieszczanie się jako stały element dziejów człowieka, jest podstawowym czynnikiem zmian zachodzącym w naszym świecie. Od samego początku wędrówki i migracje kształtowały otaczającą nas rzeczywistość; społeczeństwo w którym żyjemy i relacje, jakie w jego ramach tworzymy. W ciągu ostatnich 20 lat doświadczyliśmy ogromnych zmian dynamiki i skali migracji, jej przyczyn i kierunków. Z kraju emigracyjnego staliśmy się krajem imigracyjnym. Z kraju, z którego ludzie wyjeżdżali, szukając lepszego życia, staliśmy się krajem, do którego przyjeżdża się w jego poszukiwaniu.

Jesteśmy świadkami tworzenia się nowego rozdziału w narracji o kilku wiekach migracji z ziem polskich. Zmiana jaka się w jego ramach dokonała wymaga ponownego namysłu nad naszą rolą i odpowiedzialnością wobec przybywających do nas z różnych krajów nowych mieszkańców.

Kurator
Maksymilian Bochenek


Pokaz pracy „HALKA/HAITI. 18°48’05″N 72°23’01″W” w ramach cyklu „SUPLEMENT”

Autorzy pracy: C.T. Jasper, Joanna Malinowska

Kuratorka pracy: Magdalena Moskalewicz

Kurator cyklu: Maksymilian Bochenek

Koordynacja produkcji: Monika Górka

Współpraca: Hanna Gryka

Dostępność: Marta Otrębska

Projekt graficzny*: Julia Porańska

Komunikacja/promocja: Agnieszka Długosz-Trąbińska, Michalina Domoń

Wsparcie techniczne: Marcin Brzeski, Przemysław Janczewski

Specjalne podziękowania dla Liili Antoniuk, Szymona Jocka i Joanny Waśko.

*w projekcie wykorzystano kadr z pracy „HALKA/HAITI. 18°48’05″N 72°23’01″W

UA

SUPLEMENT – художні інтервенції: «HALKA/ HAITI. 18°48’05″N 72°23’01″W»

Joanna Malinowska & C.T. Jasper

В Музеї еміграції ми розпочинаємо новий цикл під назвою «SUPLEMENT», в якому представляємо роботи митців візуального мистецтва на тему міграції.

Історія польської еміграції не є завершеним процесом. Щодня, з року в рік, з десятиліття на десятиліття виникають нові теми та контексти, що стосуються мандрівки поляків по світу. В останні роки з країни еміграції ми стали країною імміграції. Митці часто замислювалися над роллю історичних і сучасних міграцій. Декількох з них ми запросили до співпраці в проекті «SUPLMENT», щоб вони своїми творчими діями доповнили історію міграції, розказану на основній виставці.  У рамках циклу протягом кількох місяців відбудуться три художні інтервенції, які тимчасово увійдуть до основної експозиції Музею еміграції в Гдині.

Першою буде представлена ​​багатоканальна відеопроекція C.T. Jasper і Joanna Malinowska «Halka/ Haiti. 18°48’05”N 72°23’01”W», яка була показана у 2015 році в польському павільйоні під час Венеційської бієнале.  Робота є документацією «Гальки» Станіслава Монюшки, виставленої серед місцевої громади в Казале – села на Гаїті. До сьогодні тут живуть нащадки польських солдатів з наполеонівських легіонів, висланих у 1802 та 1803 роках Наполеоном, щоб допомогти придушити повстання рабів з Африки у тодішньому колоніальному Сан-Домінго. Поляки остаточно виступили проти своїх полководців і перейшли на бік революціонерів. Двохрічне протистояння закінчилося поразкою французької армії. На визнання заслуг поляків конституція вільного Гаїті надала їм особливі привілеї, які прирівнювали їх у правах до громадян республіки. Сьогодні казалійці називають себе Le Poloné і носять місцеві варіанти польських прізвищ.

У день відкриття виставки 4 червня о 17:00 відбудеться зустріч з  митцями, яку вестиме Олександра Гжонковска. У цей день постійна експозиція працюватиме до 20:00, а з 17:30  до 20:00 вхід  буде вільний. Вхідний безкоштовний квиток на постійну експозицію можна отримати в касі. Останній вхід на постійну експозицію о 19:00

Наступні видання «SUPLEMENT» — «Cel pobytu» Yuriy Biley «…Że Cię nie opuszczę» Lesia Pczołka i Uladzimir Hramovitch. Назва проекту «Мета перебування» стосується питання, яке художнику задавалося кожен раз під час перетину державного кордону. Має теж відношення до еміграції предметів, які разом з ним потрапляють у нове середовище. Власне ці предмети, що мігрують разом з ним, іноді протягом усього життя,

зібрані зараз у новому домі у Вроцлаві, будуть показані на виставці в Музеї.  «Шлюб», натомість, буде перформативною дією, відсиланням до ролі сучасних державних інституцій у процесах надання або позбавлення мігрантів та мігранток основних громадянських прав.


SUPLEMENT

куратор: Maksymilian Bochenek

Музей еміграції в Гдині / останній зал постійної експозиції

вул. Польска 1 [Gdynia, ul. Polska 1]

 «Halka/ Haiti. 18° 8’05″N 72°23’01″W»

Joanna Malinowska, C.T. Jasper 05.06.-10.07.

зустріч з митцями: 04.06.22 о 17:00

 «Cel pobytu»

Yuriy Biley 17.07.-14.08.

зустріч з митцями: 16.07.22 о 17:00

«Że Cię nie opuszczę»

Lesia Pczołka & Uladzimir Hramovitch 28.08. – 02.10.


 

«СУПЛЕМЕНТ» – це кураторський цикл презентацій робіт митців-візуалістів, які займаються питаннями виключень та упереджень у міграційному процесі.  Творці, запрошені до проєкту, презентують роботи, які становлять своєрідну мистецьку інтервенцію у простір постійної експозиції Музею еміграції. Проєкти доповнюють зміст виставки актуальними темами, явищами та подіями, які вписуються в сучасну дискусію про роль історичних та сучасних міграцій.

Історію, розказану на цій виставці, не можна «замкнути» в одну розповідь. Рух, як постійний елемент людської історії, є основним чинником змін, що відбуваються в нашому світі. З самого початку мандрівок люду та міграції формувалась дійсність, що нас оточує; суспільство, в якому ми живемо, і відносини, які ми створюємо в ньому. За останні 20 років ми пережили величезні зміни в динаміці та масштабах міграції, її причинах та напрямках. Ми перетворилися з країни еміграції в країну імміграції. З країни, з якої люди їхали  в світ в пошуках кращого життя, ми стали країною, в яку люди приїжджають шукаючи його.

Ми є свідками формування нового розділу в нарації про кілька століть міграції з польських земель. Зміни, що відбулися, вимагають переосмислення нашої ролі та відповідальності перед новими мешканцями, які прибувають до нас з різних країн.

 Куратор

Maksymilian Bochenek


«Halka/Haiti. 18°48’05”N 72°23’01”W»

Іоанна Маліновська та C.T. Джаспер 

Багатоканальна відеопроекція 2015

86 min 53 s

Постійну експозицію Музею еміграції відкриває фрагмент фільму «Попелу» Анджея Вайди. Сцена, яка відправляє нас у 1797 рік, показує солдатів Польських легіонів в строю в Італії, які співають пісню, відому сьогодні як «Мазурка Домбровського». Легіонери, які жили в еміграції, воювали разом з Наполеоном і вірили, що завдяки йому колись повернуться до незалежної Польщі. Ціною мала бути беззастережна покора і повна відданість у боях, які вела Франція.

Між 1802 і 1803 роками польські легіонери були відправлені на острів Сан-Домінго , нині Гаїті, щоб придушити повстання поневолених чорношкірих мешканців острова.  Поляки, які спочатку воювали на стороні Франції, почали з часом переходити на сторону корінних жителів Гаїті та підтримувати їх у боротьбі за свободу. Визнаючи заслуги польських легіонерів, конституція вільного Гаїті надала їм особливі привілеї, прирівнюючи їх до чорношкірих громадян республіки та дозволяючи їм засновувати на острові власні поселення.

Робота Joanny Malinowskiej спільно з C.T. Jasper – це документація опери Станіслава Монюшка «Halka», поставленої в Казале – селі на Гаїті, заснованому польськими легіонерами, де їх нащадки живуть донині. В опері розповідається про трагічне кохання горянки, спокушеної і зрадженої молодим дворянином. Твір був відповіддю на події, пов’язані з історією невдалого Краківського повстання 1848 р., проти загарбників і, водночас, показував  класову напруженість  між польською шляхтою та підлеглими їм селянами.

Постановка «Halka» на Гаїті, першій республіці, яка була визволена з-під європейського панування, підкреслює спільний досвід гноблення та боротьби з гнітом. Вона неочевидним чином стосується історичних і сучасних форм примусу та експлуатації. Розкриває також глобальні механізми політичних доктрин, заснованих на використанні одних суспільств для маргіналізації, виключення або знищення інших. Мета завжди одна – підкреслити вищість, зберегти привілеї та закріпити владу.

„Halka/Haiti 18°48′05′′N 72°23′01′′W” був виготовлений Національною галереєю мистецтв у Варшаві Zachęta для польського павільйону на 56-й Венеціанській бієнале. Куратор роботи – Magdalena Moskalewicz.


Демонстрація роботи <> у рамках серії „SUPLEMENT”

Автори: C.T. Jasper, Joanna Malinowska

Куратор роботи: Magdalena Moskalewicz

Куратор циклу: Maksymilian Bochenek

Координатор виробництва: Monika Górka

Співпраця: Hanna Gryka

Консультації з доступності: Marta Otrębska

Графічний дизайн *: Julia Porańska

Комунікація/просування: Agnieszka Długosz-Trąbińska, Michalina Domoń

Технічна підтримка: Marcin Brzeski, Przemysław Janczewski

Особлива подяка Lilii Antoniuk, Szymonowi Jockowi та Joannie Waśko.

* У проєкті використано кадр з фільму <<HALKA/HAITI. 18°48’05″N 72°23’01″W>>


 

 

 

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia