Ładowanie Wydarzenia

21

wrze.

Odbyło się

21.09 | Wielojęzyczne warsztaty teatralne młodzieży „T e a t r +”

Kiedy?

21 września

08:00 - 16:00

Podziel się

Wielojęzyczne warsztaty teatralne dla młodzieży

Zapraszamy na warsztaty Studia Teatralnego „T e a t r +” dla młodzieży w wieku 10-18 lat, posługującej się językiem rosyjskim, ukraińskim, polskim oraz angielskim. Zajęcia obejmują naukę wymowy i zachowania scenicznego, umiejętności oratorskich i aktorskich, podstawy wokalu, choreografii, charakteryzacji i rzemiosła artystycznego.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

„T e a t r +” zapewnia możliwość swobodnego wyrażenia siebie oraz rozwój twórczych możliwości i wrażliwości. Zajęcia są okazją do nawiązania nowych znajomości wśród rówieśników o podobnych zainteresowaniach oraz wielojęzycznej integracji.

Dodatkowe plusy: dogodny harmonogram zajęć, możliwość ustalenia indywidualnego harmonogramu, występy publiczne, wyjazdy na festiwale i konkursy.+

Warsztaty odbywają się w wybrane soboty w Sali Kinowej Muzeum Emigracji w Gdyni o godz. 14:00

Dołącz do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/378482242854594/
Wstęp wolny. Nie obowiązują zapisy.

Prowadząca:

Olha Shevtsova – pochodząca z Ukrainy animatorka kultury, reżyserka i dyrygentka chóru. W rodzinnym Mikołajewie była kierowniczką dziecięcego koła teatralnego w Regionalnym Domu Twórczości Artystycznej, kierownikiem studia teatralnego „Teatr+” w Miejskim Pałacu Kultury i Uroczystych Wydarzeń, kierownikiem studia teatralnego „Persona” w Państwowym Domu Twórczości Artystycznej oraz nauczycielem sztuki aktorskiej.

Współpracowała z grupami dziecięcymi, młodzieżowymi i międzynarodowymi, pracując takimi metodami jak Teatr Forum, teatr lalek, uszu czy cieni.

Po przyjeździe do Trójmiasta prowadziła warsztaty teatralne dla grup różnorodnych wiekowo i kulturowo w Sopockim Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców oraz w różnych instytucjach kultury, takich jak Oliwski Ratusz Kultury czy Rosyjskie Centrum Kultury w Gdańsku.

Театральные мастер-классы для молодежи на разных языках

Приглашаем Вас в мастерскую Театральной студии «Т е а т р +» для подростков от 10 до 18 лет, которые говорят на русском, украинском, польском и английском языках.Занятия включают постановку речи, изучение сценического поведения, навыков оратора и актера, основы вокала, хореографии, грима и художественного мастерства.

Почему стоит принять участие в занятиях?

«Театр +» дает возможность научится свободно выражать себя и развивать творческие возможности. Занятия – это возможность завести новые знакомства среди сверстников со схожими интересами и многоязычной интеграцией.

Дополнительные плюсы: удобное расписание занятий, возможность индивидуального расписания, публичные выступления, поездки на фестивали и конкурсы.

Занятия проходят в определенные субботы в кинозале Музея эмиграции в Гдыне в двух группах:

Вход свободный. Регистрация не проводится.

Руководитель:

Ольга Шевцова – театральный режиссер, хормейстер, аниматор культуры. В своем родном городе она была руководителем детского театрального коллектива «Театр +» Областного дома художественного творчества, Городского дворца культуры и торжественных событий, руководителем театральной студии «Персона» в Государственном доме художественного творчества и преподавателем актерского искусства.

Она сотрудничала с детскими, молодежными и международными группами, работая с такими методами, как Театральный форум, театр кукол, театр ушей и театр тени.

Прибыв в Труймясто, она проводит театральные мастер-классы для групп разных возрастов и культур в различных учреждениях культуры, таких как Оливский Ратуш Культуры, Сопотский центр помощи иммигрантам, Российский центр культуры в Гданьске и других.

Театральні майстер-класи для молоді на різних мовах

Запрошуємо Вас в майстерню Театральній студії «Т е а т р +» для підлітків віком від 10 до 18 років, які говорять російською, українською, польською та англійською мовами. Заняття включають постановку мови, вивчення сценічної поведінки, навичок оратора і актора, основи вокалу, хореографії, гриму і художньої майстерності.

Чому варто взяти участь в заняттях?

«Театр +» дає можливість навчитися вільно виражати себе і розвивати творчі можливості. Заняття – це можливість завести нові знайомства серед однолітків зі схожими інтересами та багатомовною інтеграцією.

Додаткові плюси: зручний розклад занять, можливість індивідуального розкладу, публічні виступи, поїздки на фестивалі та конкурси.

Вхід вільний. Реєстрація не проводиться.

керівник:

Ольга Шевцова – театральний режисер, хормейстер, аніматор культури. У своєму рідному місті вона була керівником дитячого театрального колективу «Театр +» Обласного будинку художньої творчості, Міського палацу культури та урочистих подій, керівником театральної студії «Персона» в Державному будинку художньої творчості і викладачем акторської мистецтва.

Вона співпрацювала з дитячими, молодіжними та міжнародними групами, працюючи з такими методами, як Театр форум, театр ляльок, театр вух і театр тіні.

Прибувши в Труймясто, вона проводить театральні майстер-класи для груп різного віку і культур в різних установах культури, таких як Оливський Ратуш Культури, Сопотський центр допомоги іммігрантам, Об’єднання українців в Гданську та інших.

Multilingual theater workshops for youth

We invite you to join the workshops Theater Studio „T h e a t r e +” for teenagers aged 10 – 18 who speak Russian, Ukrainian, Polish or English. Classes include learning pronunciation and stage behavior, orator and actor skills, vocal basics, choreography, make-up and artistic craftsmanship.

Why is it worth to take part in the workshop? „T h e a t r e +” provides the opportunity to freely express yourself and develop creative possibilities and sensitivity. Classes are an opportunity to make new friends among peers with similar interests and multilingual integration.

Additional pluses: convenient classes schedule, the ability to set an individual schedule, public performances, trips to festivals and contests.

Workshops take place on selected Saturdays in the Cinema Room of the Emigration Museum in Gdynia.

Free entrance. Registration is not required.

Leader:

Olha Shevtsova – Ukrainian culture animator, director and choirmaster. In her hometown she was the director of the children’s theatre in the Regional House of Artistic Creation, head of the theatre studio „Theatre +” in the Municipal Palace of Culture and Festive Events, director of the „Persona” theater studio in the State House of Artistic Creation and a teacher of acting.

She collaborated with children, youth and international groups, working with such methods as Forum Theatre, puppet theater, Theatre of ears and shadow.

After coming to Tri-City, she led theatre workshops for groups of various age and cultures in various cultural institutions, such as the Oliwa Culture Hall, the Russian Cultural Center in Gdańsk and the Sopot Integration and Support Centre for Foreigners.

Kiedy?

21 września 2019

08:00 - 16:00

Podziel się

Nadchodzące wydarzenia