Nabór na stanowisko specjalisty ds. wolontariatu

Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1 poszukuje kandydata na stanowisko:

Specjalisty ds. wolontariatu w wymiarze 4/5 etatu  (32 godziny tygodniowo)

Umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 kwietnia 2021 r.
 
Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:

 • wykształcenie co najmniej wyższe;
 • podstawowa wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeów oraz instytucji kultury;
 • wiedza i znajomość tematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum;
 • doskonałe zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne;
 • bardzo dobra znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość;
 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowo mile widziane będą:

 • doświadczenie w pracy w samorządowej instytucji kultury bądź organizacji NGO o profilu kulturalno-społecznym;
 • doświadczenie w zakresie realizacji wydarzeń kulturalnych.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w siedzibie Muzeum oraz praca w terenie.

Zakres zadań:

 • opracowywanie długofalowej strategii i programu wolontariatu instytucji na kolejne lata;
 • prowadzenie i koordynacja wolontariatu przy aktualnych działaniach programowych muzeum: obsługa osób zainteresowanych podjęciem wolontariatu (dobieranie ofert wolontariatu), udzielanie wszelkich informacji nt. wolontariatu instytucji, pozyskiwanie nowych ofert w centrach wolontariatu;
 • ścisła współpraca z działem projektów kulturalnych w ramach organizowanych wydarzeń; pomoc przy ich produkcji oraz przeprowadzanie naborów wolontariuszy pod ich kątem;
 • organizacja spotkań informacyjnych dla przyszłych/obecnych wolontariuszy;
 • prowadzenie we współpracy z działem public relations i marketingu działań promocyjnych wolontariatu;
 • prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy;
 • nadzór nad pracą wolontariuszy;
 • zapewnianie ubezpieczenia wolontariuszom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • aktualizacja bazy wolontariuszy Muzeum oraz prowadzenie jej zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności,
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści: „Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. badawczych.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres:

 • Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalisty ds. wolontariatu.”
 • lub na adres mailowy: biuro@muzeumemigracji.pl  w terminie do 15 kwietnia do godz. 15:30.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o formie i terminie rozmowy wstępnej.

Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem (dalej ADO) danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni (dalej MEG) z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w MEG : e-mail: iod@muzeumemigracji.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w oparciu o przepisy prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz dobrowolnie wyrażoną zgodę.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi dla ADO.
 5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym realizującym na rzecz ADO usługi archiwizacji. ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje prawo do: żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@muzeumemigracji.pl) oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Informacje o poszukiwaniu nowych kandydatów zamieszczamy na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia