Nabór na stanowisko Specjalist(k)a ds. badawczych

Muzeum Emigracji w Gdyni (dział historyczno-badawczy) poszukuje kandydata/ki na stanowisko:

Specjalisty ds. badawczych

Wymiar pracy: pełen etat (40 godzin tygodniowo), umowa na zastępstwo

Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:

wykształcenie co najmniej wyższe, o profilu socjologicznym: antropologia społeczna, historia kulturowa, inne z zakresu historii społecznej,

minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzenia badań, diagnozy społecznej, analiz w zakresie struktur, procesów i reguł społecznościowych, współczesnych przemian społeczno-kulturowych,

gruntowna wiedza i znajomość tematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,

bardzo dobra znajomość historii najnowszej,

doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji lub zarządzania projektem,

doskonałe zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne,

łatwość wystąpień publicznych, odporność na stres,

znajomość przepisów, procedur i funkcjonowania struktur instytucji publicznych,

biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,

wysoka kultura osobista.

Dodatkowo mile widziane będą:

doświadczenie w zakresie prowadzenia badań/analiz w obszarze migracji,

doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub instytucji samorządowej,

znajomość innych języków obcych,

znajomość środowisk i organizacji polonijnych z uwzględnieniem emigracji współczesnej,

wykaz publikacji naukowych i popularyzatorskich,

opis dorobku naukowego i doświadczenia dydaktycznego.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Praca w siedzibie Muzeum oraz w terenie.

Zakres zadań:

organizacja i koordynacja projektów badawczo-społecznych dotyczących historii emigracji z Polski i ziem polskich oraz współczesnych ruchów migracyjnych na świecie,

nadzór merytoryczny nad przygotowywanymi projektami oraz tworzenie analiz, opracowań i ekspertyz na potrzeby działalności Muzeum Emigracji w Gdyni,

współpraca z instytucjami i placówkami naukowymi, badawczymi, dydaktycznymi w kraju i za granicą

planowanie i koordynacja działań wydawniczych Muzeum dotyczących publikacji naukowych i popularnonaukowych,

organizacja debat, sesji i konferencji w zakresie tematów będących przedmiotem działania Muzeum Emigracji w Gdyni.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.Życiorys – CV,

2.List motywacyjny,

3.Propozycja projektu/działania o charakterze badawczo/naukowym dot. współczesnych migracji w Europie.

4.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5.Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności,

6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: specjalista ds. badawczych”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia