Polacy i Polonia w Ameryce Łacińskiej: przeszłość i teraźniejszość – konferencja

Polacy i Polonia w Ameryce Łacińskiej: przeszłość i teraźniejszość

I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Muzeum Emigracji w Gdyni

27-28 październik 2016 r. | Muzeum Emigracji w Gdyni

Muzeum Emigracji w Gdyni organizuje międzynarodową konferencję naukową poświęconą polskiej obecności w Ameryce Łacińskiej. Wydarzeniem tym chcemy zainaugurować serię spotkań naukowych poświęconych dziejom emigracji z ziem polskich oraz zbiorowościom polonijnym funkcjonującym w różnych częściach świata. Mamy nadzieję, że poprzez tego typu działania oraz prowadzone prace badawcze i projekty wydawnicze Muzeum stanie się ważną platformą wymiany doświadczeń i myśli dla ośrodków, których działalność naukowa ogniskuje się wokół problematyki emigracyjnej i polonijnej.

Polacy zajmują istotne miejsce w dziejach migracyjnych Europy i świata. Od zarania polskiej państwowości z różnych przyczyn opuszczali oni kraj czasowo bądź na stałe. Sprzyjały temu skomplikowane losy polityczne narodu polskiego oraz towarzysząca im nierzadko trudna sytuacja społeczno – ekonomiczna. W konsekwencji obecność Polaków jest współcześnie dostrzegalna na wszystkich kontynentach. Wśród rejonów, które przyjęły znaczącą liczbę polskich wychodźców, ważne miejsce przypada Ameryce Łacińskiej. Początkowo kontakty Polaków z tą częścią świata miały epizodyczny lub incydentalny charakter. Z czasem jednak, wraz z rozwojem procesów migracyjnych, doszło tam do ukształtowania zwartych skupisk polonijnych, a Polacy i Polonia stali się ważnym ogniwem życia społeczno – kulturowego Ameryki Łacińskiej. Celem konferencji jest umożliwienie spotkania, wymiany poglądów i interdyscyplinarnej debaty badaczom specjalizującym się w tematyce dotyczącej Polonii latynoamerykańskiej. Zwracając uwagę na historyczne aspekty polskiej obecności w tej części świata, chcemy jednocześnie skupić się na ukazaniu współczesnego oblicza diaspory polskiej w Ameryce Łacińskiej.

W związku z tym ramach konferencji szczególny nacisk planujemy położyć na rozpoznanie takich kwestii jak:

 • współczesne i historyczne miejsce Polaków i Polonii w społeczeństwach krajów latynoamerykańskich;
 • wkład Polaków w życie polityczne, społeczne, kulturalne oraz naukowe krajów Ameryki Łacińskiej;
 • dzieje emigracji z ziem polskich w rejon Ameryki Łacińskiej;
 • kształtowanie się zbiorowości polonijnych w Ameryce Łacińskiej oraz zainteresowanie polityczne i kulturalne tym fenomenem;
 • kształtowanie się i przemiany tożsamości polonijnej w Ameryce Łacińskiej;
 • obraz Polaków i Polonii w prasie polonijnej, dziennikach oraz literaturze pamiętnikarskiej, a także literaturze beletrystycznej oraz reportażowej;
 • obraz Polaków i Polonii w świetle doniesień służb konsularnych i dyplomatycznych;
 • stosunki między Polską a Polonią latynoamerykańską;
 • działalność organizacji polonijnych oraz aktywność polskiego duchowieństwa wśród Polonii latynoamerykańskiej;
 • twórczość literacka i kulturalna Polaków i Polonii w Ameryce Łacińskiej;
 • badania polskich uczonych w Ameryce Łacińskiej i ich powiązania ze środowiskami polonijnymi.

Powyższa lista nie wyczerpuje jednak całości zagadnień, które mogą być prezentowane w ramach konferencji.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i w zamyśle organizatorów ma zgromadzić specjalistów zajmujących się Polakami i Polonią w Ameryce Łacińskiej reprezentujących różne dyscypliny naukowe, w tym historyków, politologów, socjologów, kulturoznawców, specjalistów z zakresu studiów iberoamerykańskich i latynoamerykańskich, antropologów kulturowych, filologów itp.

Podsumowanie konferencji będzie stanowiła recenzowana publikacja pokonferencyjna wydana formie drukowanej w języku polskim.

Język konferencji: polski / hiszpański / portugalski

Zgłoszenie udziału w konferencji:

Formularz zgłoszeniowy (kliknij, żeby ściągnąć)

prosimy przesłać do dnia 17.06.2016 r.
na adres mailowy: r.raczynski@muzeumemigracji.pl

Informacja o przyjęciu referatu zostanie przekazana do dnia 1.07.2016 r.

Udział w konferencji jest dla jej uczestników bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg z 27 na 28.10, wyżywienie (w postaci śniadania, lunchów, przerw kawowych oraz uroczystego bankietu), a także ewentualne tłumaczenie i druk (po uzyskaniu pozytywnej recenzji) tekstu w publikacji pokonferencyjnej.

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona. Ostatecznego wyboru osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji dokona Komitet Naukowy Konferencji na podstawie nadesłanych abstraktów wystąpień.

Harmonogram:

 • do 17 czerwca – przyjmowanie zgłoszeń
 • do 1 lipca – potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału
 • 27-28 październik – konferencja w siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni
 • do 13 listopada – ostateczny termin nadsyłania tekstów do publikacji pokonferencyjnej

Komitet Naukowy Konferencji:

 • prof. dr hab. Dorota Praszałowicz – Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodnicząca Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Henryk Siewierski – Universidade de Brasília, Departamento de Teoria Literária e Literaturas
 • dr hab. Mariusz Malinowski – Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Jerzy Mazurek – Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
 • dr Anna Mazurkiewicz – Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Zakładu Historii Najnowszej Powszechnej
 • dr Renata Siuda – Ambroziak – Centrum Studiów Latynoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • Karolina Grabowicz-Matyjas
 • Sebastian Tyrakowski
 • dr Rafał Raczyński

Osoba do kontaktu:

dr Rafał Raczyński

tel. +48 58 67 04 171 | e-mail: r.raczynski@muzeumemigracji.pl

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia