Polski Przegląd Migracyjny 2/2017

Polski Przegląd Migracyjny / The Polish Migration Review 2/2017

Polski Przegląd Migracyjny to wydawane dwa razy do roku czasopismo naukowe w języku polskim i angielskim. Zawiera artykuły, recenzje, rozmowy i prezentuje zbiory Muzeum Emigracji.

Wydawcą jest Muzeum Emigracji w Gdyni. Redaktorem naczelnym jest dr Rafał Raczyński, kierownik Działu Historyczno – Badawczego w Muzeum Emigracji, a w Radzie Naukowej zasiadają uznani badacze migracji z Polski, Słowacji, Ukrainy, USA, Włoch. Czasopismo wysyłane jest do bibliotek, instytutów naukowych i muzeów.

***

W 2015 roku 197 milionów osób przebywało poza miejscem urodzenia. W swoim tekście Mykola Polovyi prognozuje, że liczba ta wzrośnie do 255 mln osób w roku 2030 i 345 mln w 2050. Źródłem globalnej emigracji staną się Indie, Meksyk, Chiny, Rosja i Pakistan czy Nigeria, której populacja dynamicznie rośnie.

Ingrid Borárosová i Ondřej Filipec pokazują jak na Starym Kontynencie stosunek do imigrantów w krajach postkomunistycznych dzieli się na dwa okresy: przed i po akcesji do Unii Europejskiej.

Jacek Knopek pyta, czy patrząc na skalę polskiej emigracji w z perspektywy roku 2017 nie należałoby zmodyfikować terminu „Polonia”? Pojęcie to funkcjonuje od drugiej połowy XIX w. i pierwotnie odnosiło się do Polaków rozproszonych w świecie i zamieszkujących etnicznie polskie ziemie.

Pierwsze wzmianki o polskiej emigracji znajdujemy w „Kurierze Warszawskim” w 1876 r. Krzysztof Smolana przedstawia jak w ujęciu historycznym pisano o polskiej emigracji i jak zmieniał się charakter tych informacji w czasie.

Na kartach historii emigracji zapisali się ludzie, którzy poświęcili jej życie. Postać Zbigniewa Edmunda Brodowskiego, działacza Polonii amerykańskiej w XIX wieku przybliża Adam Walasek. Pokazuje kontekst czasów, gdy ideę walki o odzyskanie polskiej niepodległości przeniesiono do USA.

Polina Golovátina-Mora analizuje złożony proces budowania tożsamości u emigrantów, podpatrując praktyki kulturowe osób z Centralnej Europy w Medellin, w Kolumbii. Jak spędzają czas, nawiązują relacje, celebrują święta, mieszkają. To podczas takich doświadczeń, w pełnym nowych bodźców środowisku, rodzą się zręby nowej tożsamości.

Marian Marzyński filmowiec, twórca popularnych programów telewizyjnych, u szczytu kariery wyjechał w 1969 roku do Danii, później do USA. Czytając rozmowę Iwony Demskiej z artystą trudno nie dojść do wniosku, że jego życie to historia na film. Marzyński uważa, że nowoczesny człowiek nie ma jednej narodowości, jednej religii, etnicznie może być zróżnicowany.

Numer zamyka relacja Rafała Raczyńskiego z interdyscyplinarnej konferencji „Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej”, podczas której 60 badaczy z 40 ośrodków naukowych z Polski i świata prezentowało aktualny stan badań nad diasporą.

Pobierz Polski Przegląd Migracyjny w wersji PDF

***

Spis treści:

Słowo wstępne / Foreword 7
Karolina Grabowicz-Matyjas

Zbigniew Edmund Brodowski – dziennikarz, literat i działacz Polonii amerykańskiej (1852–1901) /
Zbigniew Edmund Brodowski – a journalist, writer and Polish-American politician (1852–1901)
Adam Walaszek

Colombian Central Eastern Europe? Reinventing Home
Polina Golovátina-Mora

Społeczności polskie czy polonijne w Europie i na świecie? Wokół dyskursu nad współczesnym rozumieniem terminu „Polonia” / Polish or Polonia communities in Europe and in the world? Around the discourse on the contemporary understanding of the „Polonia” term
Jacek Knopek

Początki czasopiśmiennictwa dotyczącego polskiej emigracji i Polonii, wydawanego na ziemiach polskich / The origins of the published in the Polish lands periodical press concerning Polish emigration and Polish communities abroad
Krzysztof Smolana

Europeanization of Slovak Migration Policy and its Consequences: From Modernization to Fortification?
Ingrid Borárosová, Ondřej Filipec

Forecasting the dynamics of the potential of international migrations by 2050
Mykola Polovyi

Kino, emigracja i On. / The cinema, emigration and He.
Z Marianem Marzyńskim rozmawia Iwona Demska
/ Iwona Demska talks to Marian Marzyński.

Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Muzeum Emigracji w Gdyni / Poles and Polish diaspora in North America. Report from the international research conference held by the Emigration Museum in Gdynia
Rafał Raczyński

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia