Rekrutujemy do Działu Projektów Kulturalnych!

Muzeum Emigracji w Gdyni informuje o naborze na stanowisko Specjalisty ds. projektów kulturalnych.
Wymiar etatu: 1 etat (40 godzin tygodniowo)

Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia
Termin składania aplikacji: 18.10.2017 r. do godz. 15.00

Opis stanowiska
Osoba na stanowisku specjalisty ds. projektów kulturalnych jest odpowiedzialna za pracę merytoryczną oraz organizacyjno-administracyjną związaną z realizacją programu kulturalnego Muzeum Emigracji, rozwijanie długofalowych, interdyscyplinarnych inicjatyw łączących obszary m.in. sztuk wizualnych, teatralnych, muzycznych i literackich.

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie: min. ukończone studia wyższe na kierunku humanistycznym,
– minimum 2-letnie doświadczenie w administracji i realizacji projektów, w tym projektów grantowych i/lub projektów finansowanych ze środków publicznych,
– podstawowa wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeów oraz instytucji kultury,
– znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Emigracji w Gdyni,
– bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie ,
– bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, umiejętność analitycznego myślenia
– umiejętność pracy w zespole,
– odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość.

Wymagania dodatkowe (preferowane):
– doświadczenie związane z pracą w samorządowej instytucji kultury bądź organizacji NGO o profilu kulturalno-społecznym.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w biurze przy komputerze, w zależności od harmonogramu działań instytucji możliwa również w godzinach wieczornych poza Muzeum, w czasie weekendowym.

Podstawowe obowiązki:
– kompleksowa organizacja interdyscyplinarnych wydarzeń kulturalnych; opracowywanie i zarządzanie projektami kulturalnymi,
– inicjowanie współpracy oraz realizacja projektów o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym,
– podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej,
– redagowanie tekstów i publikacji tematycznych,
– wsparcie logistyczne przy organizacji wydarzeń,
– realizacja poszczególnych zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem i szczegółowym kosztorysem,
– wsparcie administracyjne w tym: przygotowywanie umów, opisywanie faktur i dokumentów,
– rozliczanie projektów,
– przygotowywanie raportów i sprawozdań merytorycznych,
– planowanie budżetów, pozyskiwanie środków zewnętrznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– życiorys /CV/
– list motywacyjny
– propozycja projektu lub wydarzenia kulturalnego związanego tematycznie z przedmiotem działalności Muzeum Emigracji (dołączone w formie papierowej do aplikacji)
– kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
– kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
– kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, Biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 18 października 2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. projektów kulturalnych„.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia