Przetarg na dzierżawę pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na prowadzenie gastronomii

Przetarg na dzierżawę pomieszczeń użytkowych przeznaczonych na prowadzenie gastronomii – restauracji oraz bistro w Muzeum Emigracji w Gdyni

DYREKTOR MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI

OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ NA CZAS OZNACZONY
OD DNIA 01.05.2020 R. DO DNIA 30.04.2025r.
CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W GDYNI PRZY UL. POLSKA 1.

Muzeum Emigracji w Gdyni jest dzierżawcą części nieruchomości o powierzchni 347,47 m², w budynku Dworca Morskiego i Magazynu Tranzytowego, położonej przy nabrzeżach Francuskim i Holenderskim w porcie Gdynia, przeznaczonej do wydzierżawienia na prowadzenie restauracji oraz bistro, zgodnie z warunkami dzierżawy opisanymi w „Regulaminie pisemnego przetargu nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony, od dnia 01.05.2020r. do dnia 30.04.2025r., części nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Polska 1″ wraz z załącznikami.

Wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) płatne przelewem bankowym na konto: PKO BP nr r-ku: 10102018530000930202220739 w terminie do 04.03.2020 roku (włącznie z tym dniem). Kopię dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta Wydzierżawiającego.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.

Oferowana przez Wykonawcę kwota czynszu dzierżawy nie może być niższa niż ustalona kwota wywoławcza, tj.: 16,60 zł netto za m2.

Oferty przetargowe należy składać w sekretariacie Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1 w terminie do 06.03.2020 roku do godziny 10.45. Ofertę można przesłać pocztą, o terminowości wpływu decyduje wówczas data i godzina wpływu oferty do biura Muzeum.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.03.2020 roku o godz. 11.15 w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Polska 1, 81-339 Gdynia.

Szczegółowe warunki przetargu dostępne poniżej oraz w biurze Muzeum Emigracji przy ul. Polska 1, 81-339 Gdynia.

Wszelkie informacje będą udzielane także po numerem telefonu tel./fax (58) 623 31 79 w godzinach pracy Muzeum tj. pon. –pt. 8.00-16.00.

Regulamin przetargu, wzór umowy oraz załączniki dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: https://bip.um.gdynia.pl/sprawy,1224/przetarg-na-dzierzawe-pomieszczen-uzytkowych-przeznaczonych-na-prowadzenie-gastronomii-restauracji-oraz-bistro-w-muzeum-emigracji-w-gdyni,547541

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia