Przetarg na prowadzenie restauracji

DYREKTOR MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony od dnia 1.05.2015 r. do 30.04.2020 r. część nieruchomości położoną w Gdyni przy ul. Polska 1.

Muzeum Emigracji w Gdyni jest dzierżawcą części nieruchomości położonej przy nabrzeżach Francuskim i Holenderskim w porcie Gdynia przy ul. Polska 1, o powierzchni 243,19 m² zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni nr GD1Y/00018933/6, których użytkownikiem wieczystym jest Zarząd Portu Morskiego Gdynia S.A., przeznaczonej do wydzierżawienia na prowadzenie restauracji.

Przedmiot dzierżawy przeznacza się na prowadzenie restauracji zgodnie z przedłożoną przez Dzierżawcę koncepcją prowadzonej gastronomii dzierżawionego pomieszczenia .

Część jawna przetargu odbędzie się 20.04.2015 roku o godz. 13.00 w sali konferencyjnej w budynku przy ul. Polska 1, 81-339 Gdynia.

Wadium w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) płatne przelewem bankowym na konto:
PKO BP Oddział 17 w Gdyni nr r-ku 73 1440 1026 0000 0000 1638 7053 w terminie do 17.04.2015 roku (włącznie z tym dniem). Za dochowany termin zapłaty uważa się datę uznania konta Wydzierżawiającego.
Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z materiałami przetargowymi i ich akceptacją.

Oferty przetargowe należy składać w sekretariacie Muzeum Emigracji w Gdyni w terminie do 20.04.2015 roku do godziny 12.45

Szczegółowe warunki wydzierżawienia nieruchomości oraz tryb przeprowadzenie przetargu zostały określone w materiałach przetargowych zamieszczonych poniżej oraz w biurze Muzeum Emigracji przy ul. Polska 1, 81-339 Gdynia.

 

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu tel./fax (58) 623 31 79.

14.04.2015 – Informacja o zmianie terminu dzierżawy

Ogłoszenie

Zał nr 1 wzór umowy

Zał. nr 2 regulamin

Materiały przetargowe

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia