Rekrutujemy! Specjalist(k)a ds. badawczych

Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty ds. badawczych
Wymiar pracy: 0,8 etatu (32 godzin tygodniowo)
Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:
· wykształcenie co najmniej wyższe, o profilu socjologicznym: antropologia społeczna, historia kulturowa, inne z zakresu historii społecznej,
· minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzenia badań, diagnozy społecznej, analiz w zakresie struktur, procesów i reguł społecznościowych, współczesnych przemian społeczno-kulturowych,
· gruntowna wiedza i znajomość tematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,
· bardzo dobra znajomość historii najnowszej,
· doświadczenie zawodowe w zakresie koordynacji lub zarządzania projektem,
· doskonałe zdolności komunikacyjne oraz interpersonalne,
· łatwość wystąpień publicznych, odporność na stres,
· znajomość przepisów, procedur i funkcjonowania struktur instytucji publicznych,
· biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie,
· wysoka kultura osobista.

Dodatkowo mile widziane będą:
· doświadczenie w zakresie prowadzenia badań/analiz w obszarze migracji,
· doświadczenie w pracy w instytucji kultury lub instytucji samorządowej,
· znajomość innych języków obcych,
· znajomość środowisk i organizacji polonijnych z uwzględnieniem emigracji współczesnej,
· wykaz publikacji naukowych i popularyzatorskich,
· opis dorobku naukowego i doświadczenia dydaktycznego.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Praca w siedzibie Muzeum oraz w terenie.

Zakres zadań:
· organizacja i koordynacja projektów badawczo-społecznych dotyczących historii emigracji z Polski i ziem polskich oraz współczesnych ruchów migracyjnych na świecie,
· nadzór merytoryczny nad przygotowywanymi projektami oraz tworzenie analiz, opracowań i ekspertyz na potrzeby działalności Muzeum Emigracji w Gdyni,
· współpraca z instytucjami i placówkami naukowymi, badawczymi, dydaktycznymi w kraju i za granicą
· planowanie i koordynacja działań wydawniczych Muzeum dotyczących publikacji naukowych i popularnonaukowych,
· organizacja debat, sesji i konferencji w zakresie tematów będących przedmiotem działania Muzeum Emigracji w Gdyni.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys – CV,
2. List motywacyjny,
3. Propozycja artykułu podsumowującego działania, rolę obecną i przyszłą, a także pozycję Muzeum Emigracji w Gdyni w kontekście bieżących wydarzeń w Europie dot. migracji uchodźców.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności,
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 8 lutego 2016 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: specjalista ds. badawczych”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia