Rekrutujemy: Specjalist(k)a ds. PR oraz Specjalist(k)a ds. Social Media

Do naszego zespołu poszukujemy Specjalisty lub Specjalistki ds. Public Relations i Marketingu.

Pracujemy przy szerokim wachlarzu zadań i projektów, począwszy od wystaw fotografii i sztuki współczesnej, przez festiwale literackie, koncerty rockowe i jazzowe, gry detektywistyczne, aż po konferencje naukowe i spektakle. Przygotowujemy wiele materiałów audiowizualnych, na których opieramy swoją komunikację. Liczymy, że staniesz się częścią naszego zespołu!

Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Wymiar etatu: (40 godzin tygodniowo)

Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia


Rekrutujmy także na stanowisko: Specjalistka lub Specjalista ds. Social Media


Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe na kierunkach: polonistyka, dziennikarstwo, marketing, historia, kulturoznawstwo lub pokrewne;

2) Udokumentowane minimum roczne doświadczenie zawodowe w dziale marketingu lub na podobnym stanowisku;

3) Znajomość poprawnej polszczyzny, sprawne posługiwanie się słowem;

4) Łatwość w tworzeniu tekstów promocyjnych, materiałów dla mediów, contentu reklamowego;

5) Doświadczenie związane z edycją treści na stronach internetowych (CMS);

6) Bardzo dobra znajomość lokalnych i ogólnopolskich mediów;

7) Doświadczenie w pozyskiwaniu patronatów medialnych;

8) Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagania dodatkowe:

– Doświadczenie związane z pracą w instytucji kultury bądź organizacji NGO o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym.

– Wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeów oraz instytucji kultury.


Warunki pracy:

Praca w biurze przy komputerze.

Zakres zadań:

– Samodzielne, kompleksowe planowanie i realizacja kampanii promocyjnych;

– Pozyskiwanie patronatów medialnych;

– Zarządzanie treściami na stronie internetowej Muzeum;

– Redagowanie tekstów i publikacji tematycznych, copywriting;

– Przygotowywanie i zamawianie materiałów promocyjnych;

– Współpraca z wykonawcami (grafikami, fotografami, drukarniami etc.);

– Utrzymywanie dobrych relacji z mediami;

– Wsparcie rzecznika prasowego w bieżącej pracy PR-owej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– CV;

– List motywacyjny;

– Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

– Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

– Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności;

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści : „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Public Relations i Marketingu. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Oprócz wymogów formalnych, przygotowaliśmy 3 zadania, które pozwolą nam lepiej Cię poznać.

1. Jakie wydarzenie kulturalne, w którym ostatnio uczestniczyłe(a)ś najbardziej Ci się podobało i dlaczego?

2. Muzeum Emigracji w Gdyni przygotowało Festiwal Literacki i koncert powiązany z imigracją ukraińską do Polski. W wydarzeniu wezmą udział ukraińscy prozaicy, a także polscy pisarze poruszający w swoich dziełach temat związany ze wschodnim sąsiadem Polski. Odbędzie się także koncert zespołu Haydamaki i Andrzej Stasiuk. W jaki sposób wypromowałbyś to wydarzenie?

3. Zaproponuj rozwiązania mogące zwiększyć ruch na stronie internetowej Muzeum Emigracji w Gdyni.

Dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do 30.11.2018 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalist(k)a ds. Public Relations i marketingu”, lub dostarczyć elektronicznie na adres: biuro@muzeumemigracji.pl.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem (dalej ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni (dalej MEG) z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskie1.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w MEG : e-mail: iod@muzeumemigracji.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji.

5. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o przekazane dane, konsekwencją czego będzie kontakt z wybranymi kandydatami.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@muzeumemigracji.pl)

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia