Rekrutujemy do działu edukacji. Dołącz do nas!

Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje kandydata/-tki na stanowisko edukatora/edukatorki.
Na zgłoszenia czekamy do 17.09.2018 do godz. 15.30

Wymiar pracy: etat (40 godzin tygodniowo)
Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:
• Wykształcenie wyższe licencjackie, preferowane kierunki: pedagogika, animacja kultury lub pokrewne
• Minimum roczne doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zajęć dla różnych grup wiekowych
• Umiejętność swobodnego wypowiadania się, prowadzenia zajęć i prezentacji
• Umiejętność nawiązywania żywego kontaktu z dziećmi
• Dobra znajomość historii XX wieku i historii najnowszej oraz zagadnień związanych ze współczesnymi migracjami
• Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną
• Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
• Umiejętności organizacyjne i duża samodzielność w działaniu

Warunki pracy na stanowisku:
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w siedzibie Muzeum oraz w terenie.
Praca w systemie równoważnym (w niektórych przypadkach popołudniami i w weekendy).

Podstawowe obowiązki:
• Przygotowywanie scenariuszy i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców, w tym szkół i przedszkoli.
• Oprowadzanie grup zorganizowanych po wystawie, w tym w jęz. angielskim.
• Planowanie i koordynacja projektów edukacyjnych
• Współpraca przy projektach realizowanych przez dział edukacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys – CV
2. List motywacyjny
3. Propozycja scenariusza 90-minutowych warsztatów dla młodzieży w wieku 13 – 14 lat na temat poruszający zagadnienia antydyskryminacji i otwartości na inne kultury
4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści : „Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko edukatora.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 17 września 2018 do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: edukator/-ka”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci/-tki zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

***

Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem (dalej ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni (dalej MEG) z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 1.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w MEG : e-mail: iod@muzeumemigracji.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi dla ADO.

5. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o przekazane dane, konsekwencją czego będzie kontakt z wybranymi kandydatami.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@muzeumemigracji.pl)

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia