Rekrutujemy: Specjalist(k)a ds. obsługi księgarni

Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalisty ds. obsługi sklepu (księgarni)

Wymiar pracy: etat (40 godzin tygodniowo)

Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 3 sierpnia 2018 r. o godz. 15:30.

Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:

 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office,
 • doświadczenie w obsłudze kasy fiskalnej,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • wysoka komunikatywność, sumienność, dokładność, obowiązkowość oraz odpowiedzialność i uczciwość,
 • wysoka kultura osobista.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w siedzibie Muzeum.

Praca ta wiąże się z różnym natężeniem kontaktów z ludźmi. Praca w soboty i niedziele zgodnie z grafikiem.
Przewidywane godziny pracy 10-18.

Zakres zadań:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania księgarni Muzeum i dbanie o jej wizerunek,
 • współorganizacja cyklicznych spotkań autorskich organizowanych przez księgarnię Muzeum,
 • zamawianie i organizacja towarów w księgarni,
 • bieżące uzupełnianie i rozładunek towarów,
 • dbanie o właściwe ułożenie towarów, czystość i porządek w księgarni,
 • udzielanie informacji na temat Muzeum oraz produktów w księgarni,
 • dbanie o aktualne informacje o cenach i promocjach produktów,
 • kontrola jakościowa i ilościowa towaru,
 • przeprowadzanie spisu inwentaryzacyjnego,
 • obsługa kasy fiskalnej,
 • obsługa terminali płatniczych,
 • tworzenie raportów kasowych,
 • rozliczanie z gotówki,
 • dbanie i ochrona mienia pracodawcy,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • 1.Życiorys – CV,
 • 2.List motywacyjny,
 • 3.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • 4.Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności,
 • 5.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści : „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Public Relations i Marketingu. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r. do godz. 15:30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: specjalista ds. obsługi sklepu (księgarni)”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO, informujemy:

 • 1.Administratorem (dalej ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni (dalej MEG) z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskie1.
 • 2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w MEG : e-mail: iod@muzeumemigracji.pl.
 • 3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 • 4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji.
 • 5.ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o przekazane dane, konsekwencją czego będzie kontakt z wybranymi kandydatami.
 • 6.Posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@muzeumemigracji.pl)
 • 7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • 8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.
Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia