Rekrutujemy: specjalist(k)a ds. edukacji

Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko specjalisty ds. edukacji.

Wymiar pracy: etat (40 godzin tygodniowo)
Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia


Jedyny w swoim rodzaju widok z okna działu edukacji Muzeum Emigracji w Gdyni

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: kulturoznawstwo, animacja kultury lub pokrewne
 • Doświadczenie w samodzielnej organizacji, kreacji oraz koordynacji projektów edukacyjnych lub kulturalnych
 • Doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży
 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków, przygotowywaniu oraz koordynowaniu projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną
 • Umiejętność swobodnego wypowiadania się, prowadzenia zajęć i prezentacji
 • Podstawowa wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeów oraz instytucji kultury
 • Kreatywność, nieszablonowe myślenie
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość
 • Umiejętności organizacyjne i duża samodzielność w działaniu

Dodatkowo mile widziane będą:

 • Znajomość nowych trendów w edukacji,
 • Zainteresowanie problematyką będącej przedmiotem działalności Muzeum Emigracji w Gdyni

Warunki pracy na stanowisku:

 • Praca w biurze przy komputerze, w zależności od harmonogramu działań instytucji

Podstawowe obowiązki:

 • Planowanie i koordynacja projektów edukacyjnych
 • Podejmowanie współpracy międzyinstytucjonalnej, w tym utrzymywanie kontaktów z placówkami oświatowymi
 • Pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację działań edukacyjnych
 • Przygotowywanie tekstów i publikacji edukacyjnych
 • Realizacja poszczególnych zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem i szczegółowym kosztorysem
 • Wsparcie administracyjne w tym: przygotowywanie umów, opisywanie faktur i dokumentów


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys /CV/
 • list motywacyjny
 • propozycja działania edukacyjnego dla młodzieży w wieku 13 – 15 lat związanego z problematyką współczesnych ruchów migracyjnych wraz z budżetem (do 10.000 zł), dołączona w formie papierowej [wyłącznie do celów procesu rekrutacji]
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 17 stycznia 2018 r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: specjalisty ds. edukacji. „.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia