Wakacje warte Wschodu! Warsztaty dla dzieci

KAŻDY WTOREK LIPCA I SIERPNIA | GODZ. 12.00 – 13.30 | MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI


Zapraszamy dzieci w wieku 6-12 lat wraz z opiekunami do wspólnej podróży na Wschód!

Podczas cotygodniowych warsztatów wakacyjnych odwiedzimy naszych najbliższych sąsiadów. Poznamy bohaterów walczących ze smokami, zgłębimy tajniki sztuk pięknych i rzemiosła, a także odkryjemy piękno kryjące się w cyrylicy.


Projekt: Dawid Ryski

PROGRAM WARSZTATÓW

03.07 | ARTYSTYCZNE REWOLUCJE

Wciągniemy Was w geometryczną zabawę z rosyjskim malarzem, Kazimierzem Malewiczem. Podczas zajęć udowodnimy, że matematyka i sztuka mogą mieć ze sobą dużo wspólnego! Stworzymy małe instalacje artystyczne i umieścimy je w przestrzeni muzeum.

10.07 | HRECZKI I SASANKI WPLECIONE W WIANKI

Poznamy barwne elementy ukraińskich (i nie tylko!) strojów narodowych. Opowiemy o ich symbolice i pomożemy rozszyfrować, co oznaczają poszczególne kolory. Wspólnie zrobimy tradycyjne wianki, a stworzonymi z nich kompozycjami ukwiecimy przestrzeń portu.

17.07 | PIŁKA JAK RAZ W GRZE!

Piłkarskie emocje po mundialu w Rosji jeszcze nie opadły! Dołączcie do naszej MEGa drużyny! Spróbujemy też znaleźć osoby, którym można kibicować niekoniecznie w strzelaniu bramek. Przypatrzymy się barwom narodowym z całego świata. W końcu „mundial” znaczy światowy.

24.07 | KOTYGOROSZKO CO POKONAŁ SMOKA

Zagłębimy się w świat wschodnich baśni i legend. Poznamy bohaterów baśni z Rosji, Ukrainy i Białorusi, a na koniec stworzymy nowe opowieści inspirowane tymi tajemniczymi postaciami.

31.07 | TOCZKA W TOCZKĘ? WCALE NIE, CZYLI WSCHODNIA RÓŻNORODNOŚĆ!

Zastanowimy się co może łączyć ludzi, którzy pochodzą z różnych krajów. Zapraszamy was do dyskusji, podczas której wysłuchamy Waszych pomysłów – co oznacza słowo wielokulturowość i jak poradzić sobie w całkiem nieznanym dotychczas miejscu.

07.08 | TALIZMANY ZNAD DNIEPRU

Zabierzemy Was w magiczny świat słowiańskich amuletów. Żarnuszka, Karmicielka czy Podróżniczka – każda z nich miała swoje wyjątkowe zadanie. Na warsztatach wspólnie wykonamy lalkę-motankę we współczesnej wersji.

14.08 | KRASNE CERKWIE Z KIJOWA, MIŃSKA I MOSKWY

Czy wiecie co to są cerkwie? Podczas warsztatów dowiemy się jaką spełniają funkcje i dowiemy się więcej o ich architekturze. Może sami zostaniemy konstruktorami tych pięknych budynków?

21.08 | DAWAJ W TANY! PLĄSY Z CZAJKOWSKIM

Załóżcie wygodne buty i wytężcie słuch, bo zabierzemy Was w podróż w muzyczny świat kompozytora Piotra Czajkowskiego, twórcy „Jeziora łabędziego”. Będziemy tańczyć i bardzo aktywnie się bawić.

28.08 | Привет! Привіт! Прывітанне! CZEŚĆ!

Polski język brzmi dosyć podobnie do rosyjskiego, ukraińskiego i rosyjskiego. Dlaczego więc wschodnie pismo jest tak różne od polskiego alfabetu? Na warsztatach poznamy różne litery cyrylicy, wybierzemy się też w teren w poszukiwaniu tych znaków w gdyńskim porcie.


Zajęcia odbywają się w różnych przestrzeniach muzeum w wakacyjne wtorki w godz. 12:00 – 13:30.
Miejsce zbiórki: hol przy muzealnej kasie.

Obowiązują zapisy: warsztaty@muzeumemigracji.pl
(prosimy o podanie imienia, nazwiska i wieku dziecka oraz numeru telefonu opiekuna).

Koszt: 10 zł za jedne zajęcia, rodzeństwo +5 zł, opiekunowie bezpłatnie. Liczba miejsc ograniczona.


WAKACYJNA STREFA TWÓRCZA – ZAPRASZA KAŻDEGO DNIA!

WTORKI: 12.00–15.00 | OD ŚRODY DO NIEDZIELI: 11.00–15.00 | WSTĘP WOLNY

Kreatywna zabawa czeka na was codziennie! Razem z edukatorem przez całe wakacje będzie można tworzyć własne arcydzieła inspirowane kulturą naszych wschodnich sąsiadów.

Zapraszamy dzieci z opiekunami – do strefy możecie dołączyć w dowolnym momencie. Wstęp wolny.

***

Каникулы стоят Востока! Летние воркшопы для детей

КАЖДЫЙ ВТОРНИК В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ | В 12.00 – 13.30 Ч. | МУЗЕЙ ЭМИГРАЦИИ В ГДЫНЕ


Мы приглашаем детей 6-12 лет с родителями в совместное путешествие на Восток!

Во время еженедельных летних воркшопов мы посетим наших ближайших соседей. Мы встретимся с героями, которые сражаются с драконами, изучим секреты изобразительного искусства и ремесла, а также откроем скрытую красоту кириллицы.

ПРОГРАММА ВОРКШОПОВ

03.07 | ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ

Мы затянем Вас в геометрическую историю с российским художником Казимиром Малевичем. Во время занятий мы докажем, что математика и искусство могут иметь много общего! Мы создадим небольшие художественные инсталляции и разместим их в пространстве музея.

10.07 | СОН-ТРАВА И ГРЕЧКА ВПЛЕТЕНЫ В ВЕНОЧЕК

Мы познакомимся с красочными элементами украинских (и не только!) национальных костюмов. Мы расскажем вам об их символике и поможем расшифровать, что означают разные цвета. Вместе сделаем традиционные венки, а созданными из них композициями украсим пространство порта.

17.07 | ВРЕМЯ НА ИГРУ В МЯЧ!

Футбольные эмоции после мундиаля в России еще не утихли! Присоединяйтесь к нашей МЕГА команде! Мы также попытаемся найти людей, которых можно подбодрить не только забиванием голов. Мы рассмотрим национальные цвета со всего мира. Все-таки, «мундиаль» означает мировой.

24.07 | КОТИГОРОШКО, КОТОРЫЙ ПОБЕДИЛ ДРАКОНА

Мы окунемся в мир восточных сказок и легенд. Мы встретимся с героями сказок из России, Украины и Беларуси, и в конце, мы создадим новые рассказы, вдохновленные этими таинственными персонажами.

31.07 | ТОЧКА В ТОЧКУ? АБСОЛЮТНО НЕТ, ИЛИ ВОСТОЧНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ!

Мы рассмотрим, что может объединять людей, происходящих из разных стран. Мы приглашаем вас к дискуссии, во время которой мы выслушаем Ваши идеи – что означает слово мультикультурализм и как вести себя в совершенно новом неизвестном месте.

07.08 | ТАЛИСМАНЫ ИЗ ДНЕПРА

Мы заберем вас в волшебный мир славянских амулетов. Зернушка, Кормилица или Путница – каждая из них имела свою собственную уникальную задачу. В мастерской мы сделаем вместе куклу-мотанку в современной версии.

14.08 | КРАСНЫЕ ЦЕРКВИ С КИЕВА, МИНСКА И МОСКВЫ

Знаете ли вы, что такое церковь? Во время воркшопа мы узнаем, какие у них функции и узнаем больше об их архитектуре. Возможно, мы сами станем архитекторами этих красивых зданий?

21.08 | ДАВАЙ В ПЛЯС! ПЛЯСКИ С ЧАЙКОВСКИМ

Наденьте удобную обувь и наострите слух, потому что мы заберем вас в путешествие в музыкальный мир композитора Петра Чайковского, создателя «Лебединого озера». Мы будем танцевать и очень активно веселиться.

28.08 | Привет! Привіт! Прывітанне! CZEŚĆ!

Польский язык звучит очень похоже с русским, украинским и русским. Почему восточное письмо настолько отличается от польского алфавита? На воркшопе мы узнаем о различных буквах кириллицы, также отправимся в город, где будем искать эти символы в порту Гдыни.

Занятия проходят в разных частях музея каждый вторник во время каникул в . 12:00 – 13:30.
Место встречи: холл у кассы музея.

Обязательная регистрация: warsztaty@muzeumemigracji.pl
(пожалуйста, укажите имя, фамилию и возраст вашего ребенка и номер телефона одного из родителей).

Цена: 10 злотых за одно занятие, братья и сестры +5 злотых, родители бесплатно. Количество мест ограничено.

ЛЕТНЯЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЗОНА – ПРИГЛАШАЕТ ЕЖЕДНЕВНО!

ВТОРНИКИ: 12.00-15.00 | СО СРЕДЫ ПО ВОСКРЕСЕНЬЕ: 11.00-15.00 | ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ

Творческое развлечение ждет вас каждый день! Вместе с воспитателем в течение каникул вы сможете создавать собственные шедевры, вдохновленные культурой наших восточных соседей.

Мы приглашаем детей с родителями – вы можете присоединиться в любое время. Вход бесплатный.

***

Канікули варті Сходу! Воркшопи на канікулах для дітей

ЩОВІВТОРКА В ЛИПНІ ТА СЕРПНІ | ГОД. 12.00 – 13.30 | МУЗЕЙ ЕМІГРАЦІЇ В ГДИНІ


Ми запрошуємо дітей віком 6-12 років з батьками до спільної подорожі на Схід!

Під час щотижневих літніх воркшопів ми відвідаємо наших найближчих сусідів. Ми зустрінемося з героями, які борються з драконами, вивчимо секрети образотворчого мистецтва та ремесла, а також відкриємо приховану красу кирилиці.

ПРОГРАМА ВОРКШОПІВ

03.07 | ХУДОЖНІ РЕВОЛЮЦІЇ

Ми затягнемо Вас у геометричну пригоду з російським художником Казимиром Малевичем. Під час занять ми доведемо, що математика та мистецтво можуть мати багато спільного! Ми створимо невеликі художні інсталяції та розмістимо їх у просторі музею.

10.07 | СОН-ТРАВА І ГРЕЧКА ВПЛЕТЕНІ В ВІНОЧКИ

Ми познайомимось із барвистими елементами українських (і не тільки!) національних костюмів. Ми розповімо вам про їх символіку та допоможемо розшифрувати, що означають різні кольори. Разом зробимо традиційні вінки, а створеними з них композиціями прикрасимо простір порту.

17.07 |ЧАС НА ГРУ У М’ЯЧ!

Футбольні емоції після мундіалю в Росії ще не втихли! Приєднуйтесь до нашої МЕГА команди! Ми також спробуємо знайти людей, котрих можна підбадьорити не тільки забиванням голів. Ми розглянемо національні кольори з усього світу. Зрештою, «мундіаль» означає світовий.

24.07 | КОТИГОРОШКО, КОТРИЙ ПЕРЕМІГ ДРАКОНА

Ми поринемо у світ східних казок та легенд. Ми зустрінемося з героями казок з Росії, України та Білорусі, і в кінці, ми створимо нові оповідання, натхненні цими таємничими персонажами.

31.07 | КРАПКА В КРАПКУ? АБСОЛЮТНО НІ, АБО СХІДНА РІЗНОМАНІТНІСТЬ!

Ми розглянемо, що може об’єднувати людей, які походять з різних країн. Ми запрошуємо вас до дискусії, під час якої ми будемо слухати ваші ідеї – що означає слово мультикультуралізм і як поводитися в цілком новому невідомому місці.

07.08 | ТАЛІСМАНИ З ДНІПРА

Ми заберемо Вас у чарівний світ слов’янських амулетів. Зернушка, Берегиня чи Подорожниця – кожна з них мала свою власну унікальну задачу. В майстерні ми зробимо разом ляльку-мотанку в сучасній версії.

14.08 |КРАСНІ ЦЕРКВИ З КИЄВА, МІНСЬКА І МОСКВИ

Чи знаєте ви, що таке церква? Під час воркшопу ми дізнаємось, які в них функції та дізнаємось більше про їх архітектуру. Можливо, ми самі станемо архітекторами цих гарних будівель?

21.08 | ДАВАЙ В ТАНЕЦЬ! ТАНОК З ЧАЙКОВСЬКИМ

Вдягніть зручне взуття та нагостріть слух, тому що ми заберемо вас у подорож у музичний світ композитора Петра Чайковського, творця «Лебединого озера». Ми будемо танцювати та дуже активно веселитися.

28.08 | Привет! Привіт! Прывітанне! CZEŚĆ!

Польська мова звучить дуже схоже з російською, українською та російською. Чому східне письмо настільки відрізняється від польського алфавіту? На воркшопі ми дізнаємося про різні літери кирилиці, також вирушимо в місто, де шукатимемо цих символів у порту Гдині.

Заняття проходять у різних частинах музею щовівторока під час канікулів о год. 12:00 – 13:30.
Місце зустрічі: біля каси музею.

Обов’язкова реєстрація: warsztaty@muzeumemigracji.pl
(будь-ласка, вкажіть ім’я, прізвище та вік вашої дитини та номер телефону когось з батьків).

Вартість: 10 зл за одне заняття, брати і сестри +5 зл, батьки безкоштовно. Кількість місць обмежена.

ЛІТНЯ ТВОРЧА ЗОНА – ЗАПРОШУЄ ЩОДНЯ!

ВІВТОРКИ: 12.00–15.00 | ВІД СЕРЕДИ ДО НЕДІЛІ: 11.00–15.00 | ВХІД ВІЛЬНИЙ

Творча розвага чекає вас кожного дня! Разом із вихователем протягом канікулів ви зможете створювати власні шедеври, натхненні культурою наших східних сусідів.

Ми запрошуємо дітей з батьками – ви можете приєднатися в будь-який час. Вхід вільний.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia